Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Lost in Lapland Oy
Y-tunnus: 0822551-1
Osoite: Väinö Auerin katu 7, 00560 Helsinki
Kotipaikka: Kolari
Puhelin: 0400 227 600
Sähköposti: info@lostinlapland.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Kalevi Halonen
Osoite: Väinö Auerin katu 7, 00560 Helsinki
Sähköposti: kalevi@lostinlapland.fi

Rekisterin nimi
Lost in Lapland Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia
tarkoituksia varten:

– rekisterinpitäjän palvelujen tarjoaminen asiakkaille

– asiakassuhteen ja varausten jatkuva hoitaminen ja kehittäminen

– varausten maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

– rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä
palvelun kehittäminen

– mahdollisten asiakkaiden kiinnostustietojen sekä majoittautumiseen
liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen
liittyvä palvelun kehittäminen

Tietosuojaseloste 25.5.2018
Lost in Lapland Oy,

Väinö Auerin katu 7, 00560 Helsinki

Puh. +358 400 227 600,

info@lostinlapland.fi

www.lostinlapland.fi

Y-tunnus: 0822551-1

– asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja palvelun kehittäminen
sekä tarjonnan kohdistaminen.
Rekisterinpitäjä ei luovuta ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja
markkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin.
Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaille suoramarkkinointia sähköisesti
(mm. sähköpostitse ja tekstiviestien välityksellä, esimerkiksi uutiskirje,
vahvistus varauksen alkamisesta, palautekysely ym.).
Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

– Uutiskirjeen tilaajista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:
sähköpostiosoite, ja mikäli asiakas uutiskirjettä tilatessaan nämä ilmoittaa:
etunimi ja sukunimi.
Muista rekisteröidyistä kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

– asiakasnumero, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero,
postitoimipaikka, osoitemaa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

– asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista
ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot. Netin palautelomake,
nettipalaute, (sähkö)postilla saatu palaute ja reklamaatiot.
Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset (email, posti, puhelin).

– varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista
varauksista)

– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö-, osto- ja
peruutustiedot

– asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien
maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot

– lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun
suoramarkkinoinnin kieltotiedot (uutiskirjeen postituslistalta
poistaminen)

– tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen
tehneiden yritysten asiakasetujärjestelmiin sekä edun saamiseksi
tarpeelliset tiedot

– harrastustiedot

– muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot
asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista,
jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi).

Tietosuojaseloste 25.5.2018
Lost in Lapland Oy, Väinö Auerin katu 7, 00560 Helsinki
Puh. +358 400 227 600, info@lostinlapland.fi
www.lostinlapland.fi Y-tunnus: 0822551-1

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen järjestelmän suorittamaan
automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia
vaikutuksia asiakkaille/rekisteröidyille.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti
seuraavin tavoin, asiakkaan omalla suostumuksella, esimerkiksi:

– Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä varausja ostoprosessin aikana

– Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.

– Asiakastyytyväisyyttä koskevaa tietoa kerätään
asiakastyytyväisyyskyselyillä asiakkaan suostumuksella.

Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa
tapauksissa: suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja
markkinatutkimuksiin henkilötietolain sallimassa laajuudessa (mikäli
suostumus tai toimeksianto sitä edellyttää).
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Rekisterin suojaus
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Lost in Lapland Oy:n
toimitiloissa lukitussa tilassa.
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Lost in Lapland Oy:n
tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja
tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä
Lost in Laplandin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja
työtehtävissään.

Mökin omistajilla, mökin huoltajilla, avaintenantajilla ja
siivoojilla on käyttöoikeus niihin asiakastietoihin, jotka kohdistuvat heidän
omiin kohteisiinsa. Järjestelmään pääsee sisään vain henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka järjestelmän hallinnoija antaa
yrityksen henkilöstölle tai palveluntuottajalle.

Uutiskirjeasiakkaiden tiedot sijaitsevat Lost in Laplandin tilillä, MailChimp-palvelussa.
Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain mukaisen
vaitiolovelvollisuuden ja rangaistussäännösten alaisia.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät
yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle
maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava
virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa
määriteltyihin tarkoituksiin.

Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa
yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

--> -->